VISIEMS LAIKRODŽIAMS -5% SU KODU GIFT5

Privatumo politika

 1. Privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politika

 1. MB „Hesperija“ įmonės kodas 304590989 , buveinės adresas Gabijos g.9-44, Vilnius LT-06105 (Toliau —bendrovė),  gerbia visų savo klientų (prekių pirkėjų), įskaitant Bendrovės svetainės www.laikrodis24.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

 2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

 3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis / prekėmis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo).

 4. Mes galime periodiškai keisti Privatumo politiką. Bet kuriuo atveju pakeitę Privatumo politiką mes Jums pranešime apie šiuos pakeitimus, paskelbdami pakeistą Privatumo politiką Įmonės interneto svetainėje („Svetainė“). Todėl patariame jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir peržiūrėti Privatumo politiką.


 1. Naudojamos sąvokos

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių.

 2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.

 3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

 4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

 6. Duomenų valdytojas – MB „Hesperija“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 304590989, registruota buveinė Gabijos g. 9-44, LT-06105 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

 8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.


 1. Kokius Jūsų duomenis renkame

 1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes Svetainėje:

 • Jūsų vardas;

 • Jūsų pavardė;

 • Jūsų adresas (gyvenvietė, gatvė, namo buto numeris, pašto kodas);

 • Jūsų el.pašto adresas;

 • Jūsų telefonu numeris;

 • slaptažodžiai;

 • Jūsų užsakymo apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaitos nr)

 1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas / prekes Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės:

 • prisijungimų IP adresai ir laikas;

 • vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija;

 • duomenys apie prekių naudojimą, pvz.: duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.


 1. Duomenų saugojimo terminas.

 1. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

 • Jūsų užsakymų duomenis išvardintus punkte III.1. mūsų internetinėje parduotuvėje saugome 10 (dešimt) metų.

 • III.2. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra naudojami „Google Analytics“ (Svetainėje įdiegto įrankio, skirto internetinių svetainių lankomumui analizuoti) ir yra saugomi 3 (trejus) metus.


 1. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis

 1. prekių pirkimui (užsakymui) apdoroti ir administruoti;

 2. bendrovės Klientams identifikuoti Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros;

 3. su paslaugų užsakymu susijusiems buhalteriniams dokumentams tvarkyti;

 4. susisiekti su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;

 5. tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).


 1. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis

 1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

 2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

 3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

 4. tvarkomi tokiu būdu, kad atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo

 1. Kokias duomenų subjektų teises turite Jūs

 1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Tam reikia kreiptis į mus su atitinkamu prašymu el. pašto adresu info@laikrodis24.lt, arba paštu MB Hesperija, adresas: Gabijos g.9-44, Vilnius LT-06105.

 2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis.

 3. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

 4. Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūs galite kreiptis į mus su prašymu apriboti (pavyzdžiui, saugoti, bet nenaudoti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 5. Teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą. Jūs galite kreiptis į mus su prašymu pateikti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba galite pateikti prašymą, kad mes tiesiogiai persiųstume Jūsų asmens duomenis kitam Jūsų asmens duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma.

 6. Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.


 1. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis

 1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

 2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės naudai. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan.

 3. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.


 1. Nuo kada galioja ši politika

 1. Ši politika galioja nuo 2019 m. birželio mėn. 17 d. Jei pakeisime šią politiką, jos atnaujintą versiją paskelbsime šiame puslapyje.


 1. Informacija kontaktams

MB „Hesperija“

Gabijos g.9-44, Vilnius LT-06105

El. paštas: info@laikrodis24.lt

Telefonas: +370 671 47791